Zakres obsługi prawnej podmiotów gospodarczych obejmuje w szczególności:

● tworzenie, przekształcanie, łączenie podmiotów gospodarczych ● tworzenie projektów dla potrzeb spółek m.in.: uchwał jej organów statutowych, protokołów z zebrań, wypełnianie wniosków kierowanych do Krajowego Rejestru Sądowego i innych ● negocjajcje i mediacje z kontrahentami przedsiębiorstwa ● przygotowywanie umów, analiz prawnych, opiniowanie dokumentów ● zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi oraz organami administracyjnymi ● wszczynanie postępowania egzekucyjnego i reprezentacja w nim ● udzielanie bieżących porad i konsultacji prawnych ● regulacja stanu prawnego podmiotów gospodarczych ● analizę stanu prawnego nieruchomości oraz majątku ruchomego ● reprezentacja wierzycieli w postępowaniu upadłościowym

Zakres pomocy prawnej osób fizycznych obejmuje w szczególności:

● dochodzenie odszkodwań, w tym ze szkód komunikacyjnych ● reprezentacja konsumentów w sprawach dot. uznania ich reklamacji bądź rękojmi za zakupione towary ● dochodzenie zapłaty roszczeń należnych z umowy bądź innych tytułów prawnych od osób trzecich ● prowadzenie spraw dot. nieruchomości, w tym m.in. o podział nieruchomości, wydzielenie drogi koniecznej, eksmisję i inne ● prowadzenie spraw spadkowych, w tym dot. podziału spadku, unieważnienia testamentu i inne ● prowadzenie spraw rodzinnych, w tym m.in. o rozwód, separację, zasądzenie alimentów i inne ● obrona w procesach karnych i karnoskarbowych

Wynagrodzenie za usługi prawne świadczone przez kancelarię

Na podstawie umowy o stałą współpracę – ustalane jest w formie opłaty według ilości godzin pracy dla klienta lub w formie abonamentu – ryczałtu. Odrębne zasady ustalania wynagrodzenia za pracę kancelarii obowiązują w wypadku podejmowania incydentalnej obsługi prawnej, między innymi w sprawach związanych z zastępstwem procesowym lub za sporządzenie jednorazowej opinii prawnej. Do każdego wynagrodzenia kancelaria dolicza należny według obowiązujących przepisów podatek VAT. Wynagrodzenie, ustalone przez strony, płatne jest na podstawie faktury VAT gotówką lub przelewem na konto kancelarii.